Bosanski jezik
English language

Podaci o pravnom licu

Niatel d.o.o.

Registracija: Kantonalni sud Sarajevo
Broj rješenja: 065-0-Reg-14-000812  (UF/I-34/01)
Matični registarski broj: 65-01-0257-12                (1-22818)
Identifikacijski broj: 4200180460008
PDV ID: 200180460008 
   

Poslovne banke:

 
Raiffeisen Bank DD BiH  TRN: 1610000021920071
Sberbank BH DD BiH TRN: 1401051120060195